Ülgener

Ulgener

ÇEVRE CEZALARINDA DEĞİŞİKLİK

-Av.T.Duygu Yazıcı Aracı

30 Mart 2023 tarihinde Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik”) kabul edilmiş ve bu Değişiklik 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Değişiklik ile başka konulardaki bazı düzenlemelerin yanı sıra Çevre Kanunu’nda iki önemli değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe gerekçe olarak çevre cezalarının daha hakkaniyetli şekilde düzenlenmesi ihtiyacı duyulduğu belirtilmiştir.

Değişiklik uyarınca Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “10 Türk lirası” ibaresi “11,59 Türk lirası” şeklinde değiştirilmiş ve bendin birinci paragrafında yer alan “idarî para cezası verilir” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir;

“Ancak yüzbin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için yüzbin groston esas alınarak idarî para cezası verilir.”

Buna göre, tankerler, kuru yük gemileri ve diğer deniz araçlarının çöp ve atık su ile kirliliğe sebep olması halinde bu yıl başında bültenimizde yayınlamış olduğumuz güncel ceza miktarı aşağıdaki şekilde değişecektir;

1.000 Grostona kadar
Ton başına 502,48 TL
Donatanın şirket olması halinde 1.507,44 TL

1.000 ile 5.000 Groston arası
Ton başına 100,50 TL
Donatanın şirket olması halinde 301,50 TL

5.000 Groston üzeri
Ton başına 50.23 TL 11,59 TL
Donatanın şirket olması halinde 150.69 TL 34.77 TL

Bununla birlikte, çevre kirliliğine sebep olan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarının yüzbin grostondan büyük olması halinde yüzbin groston esas alınarak idarî para cezası verilecek yani yüzbin grostonun üzeri için ceza miktarına herhangi bir ekleme yapılmayacaktır.

docxfilePDF